Nytt stödmaterial: Omställningen till distansundervisning ur ett Instructional design-perspektiv

Pedagogikprofessor Jonas Linderoth diskuterar vad kunskapsområdet Instructional Design kan bidra med under skolstängningen och varför det nu är viktigt att ”tänka innanför boxen”.

Lärare som under den pågående pandemin har ställt om till att undervisa på distans kan uppleva det svårt att föra över sin ordinarie klassrumsundervisning till en onlinemiljö. Det kan därför vara givande att se hur undervisning sker i områden utanför den traditionella skolan där onlineundervisning är mer vanligt förekommande, exempelvis högre utbildning och arbetsliv. För personer som arbetar med onlineundervisning i dessa sektorer är Instructional design ett centralt begrepp. Vad det handlar om är en strukturerad process vid utformningen av undervisning och undervisningsmaterial. För såväl lärare som skolledare och huvudmän är det i dagsläget viktigt att de kunskaper som finns inom instructional design inte osynliggörs.

Läs hela stödmaterialet här.